Çalışan Adaylarına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Aerotek Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Aerotek”) olarak hizmet ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut Mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Aerotek olarak Şirketimize Çalışan Adayı olarak başvuran gerçek kişilere ait bütün kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz. Aerotek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Aerotek ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde bilişim hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuş Sanayi Mah. Koza Sk. Çarşı Yapı AVM F6 Blok No:10 İzmit/Kocaeli adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Aerotek’tir.

İşlenen Kişisel Veriler

İş başvurusu süreciniz, (i)Kariyet.net, (ii)Doğrudan tarafınızdan (iii)İş Başvuru Formu, (iv)Elektronik ileti ile CV toplama veya (v) Referans yoluyla CV toplama süreçleri üzerinden gerçekleşebilmekte ve tarafınıza ait işlenen kişisel veriler:

  • Kariyet.net ve diğer online iş başvuru platformları üzerinden başvurmanız halinde başvurunuzda yer alan bilgiler, başvurunuzun uygun bulunması ve mülakata çağrılmanız durumunda özgeçmişinizde yer alan bilgiler ile işyerindeki güvenlik kamerası aracılığıyla toplanan güvenlik kamerası görüntüleriniz ve görsel verilerinizden ibaret olmaktadır.
  • Elektronik İleti, Doğrudan Tarafınızdan veya Referans Yoluyla CV Toplama Sürecinde adınız, soyadınız, doğum yeriniz, iletişim bilgileriniz, askerlik durumunuz, sürücü belgeniz, medeni durumunuz, ikametgah adresiniz, eğitim bilgileriniz, yabancı dil bilginiz, bilgisayar kullanım ve yetenek bilgileriniz, fotoğrafınız, evliyseniz eşinizin mesleği ve varsa çocuk sayınız, iş tecrübeleri, katılım sağlanan kurs ve seminerlere ilişkin bilgileriniz, diploma, mesleki yeterlilik sertifikalarınız, referans bilgileriniz, hobileriniz, yetenekleriniz, size ulaşılamaması durumunda irtibata geçilebilecek bir yakınınıza ait isim, soy isim, telefon numarası bilgileriniz ve mülakata çağrılmanız durumunda güvenlik kamerası aracılığıyla toplanan güvenlik kamerası görüntüleriniz ve görsel verilerinizden ibaret olmaktadır.

Ek olarak açık rızanızın varlığı halinde sağlık durumunuzun çalışmaya elverişli olduğuna dair sağlık raporu bilgileniriz işlenebilecektir.

  • İş Başvuru Formu aracılığı ile başvuru sürecinde ise adınız, soyadınız, doğum yeriniz, iletişim bilgileriniz, askerlik durumunuz, sürücü belgeniz, medeni durumunuz, ikametgah adresiniz, eğitim bilgileriniz, yabancı dil bilginiz, bilgisayar kullanım ve yetenek bilgileriniz, fotoğrafınız, evliyseniz eşinizin mesleği ve varsa çocuk sayınız, iş tecrübeleri, katılım sağlanan kurs ve seminerlere ilişkin bilgileriniz, diploma, mesleki yeterlilik sertifikalarınız, referans bilgileriniz, hobileriniz, yetenekleriniz, size ulaşılamaması durumunda irtibata geçilebilecek bir yakınınıza ait isim, soy isim, telefon numarası bilgileriniz ve mülakata çağrılmanız durumunda güvenlik kamerası aracılığıyla toplanan güvenlik kamerası görüntüleriniz ve görsel verilerinizden ibaret olmaktadır.

Ek olarak açık rızanızın varlığı halinde sağlık durumunuzun çalışmaya elverişli olduğuna dair sağlık raporu bilgileniriz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Aerotek tarafından kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Aerotek’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde:

  • Kariyet.net ve diğer online iş başvuru platformları üzerinden yaptığınız başvurunun Aerotek bünyesinde çalışmaya uygun görülmesi ve mülakata çağrılmanız durumunda kişisel verileriniz iş başvurusu kapsamında değerlendirilmeniz, sözleşmenin kurulması ve ifası, güvenliğin temini, olası bir uyuşmazlıkta yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi, iş görüşmelerine gelen adayların hatırlanması amacıyla
  • Elektronik İleti veya Referans Yoluyla CV toplama sürecinde değerlendirme ve mülakata çağırma, uygun pozisyonlar için değerlendirme, çalışan adayını daha iyi tanıma, sözleşmenin kurulması ve ifası, işyerinde güvenliğin temini, olası bir uyuşmazlıkta yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi, iş görüşmelerine gelen adayların hatırlanması amacıyla,
  • İş Başvuru Formu aracılığı ile başvuru sürecinde ise değerlendirme ve mülakata çağırma, uygun pozisyonlar için değerlendirme, çalışan adayını daha iyi tanıma, sözleşmenin kurulması ve ifası, işyerinde güvenliğin temini, olası bir uyuşmazlıkta yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi, iş görüşmelerine gelen adayların hatırlanması amacıyla,

ve Aerotek’in faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olabilecek bilgiler temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile işlenmektedir.

Ayrıca açık rızanızın varlığı halinde sağlık durumunuzun çalışmaya elverişli olduğuna dair sağlık raporu bilgileniriz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Aerotek’e iş başvurusunda bulunmanız ancak olumsuz yanıt almanız halinde açık rızanızın varlığı durumunda, söz konusu kişisel verileriniz tekrar uygun pozisyonlar için değerlendirme amacıyla ve bu kapsamla sınırlı olarak 1 yıl süre boyunca elektronik e-posta ortamında ve/veya fiziki ortamda veri güvenliği önlemlerine riayet edilerek saklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kolluk kuvvetleri, kanunen yetkili kamu kurumları ile yasal talepleri uyarınca paylaşılabilmekte ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde veri güvenliği önlemlerine riayet edilerek paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, iş başvurusu aşamasında toplanan kişisel verileriniz ve özgeçmişinizde yer alan bilgileriniz Aerotek’in grup şirketlerinin yurt dışında mukim olması ve işe alımlarda yurt dışındaki iştiraklerimizin de söz hakkı olması sebebiyle KVKK’nın 9. maddesinde gösterilen yöntemler ve gerekli güvenlik önemleri gözetilerek açık rızanızın varlığına dayanarak yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, işveren olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek ya da bir iş sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla Aerotek tarafından Kariyer.net ve diğer online iş başvuru platformları veya referans olan kişiler aracılığıyla, internet sitesinde paylaşılan e-posta ve fiziki adres üzerinden doğrudan kişinin kendisi tarafından başvuru yapılmasıyla veya İş Başvuru Formunun doldurulması suretiyle belirtilen hukuki sebeplere dayanarak sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında;

  1. Bir sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
  2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
  3. Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
  4. KVKK’nın 5/1 ve 6 maddeleri kapsamında açık rızanın varlığı

ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin birtakım haklarınız mevcuttur. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin detaylı soru veya KVKK m. 11’de yer alan haklarınız uyarınca herhangi bir talebiniz olması halinde bahse konu soru ve taleplerinizi kvkk@aerotek.com.tr adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. Aerotek talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.